Category: zip

Y Swn - Gyda Mi / Curo Curo

18.10.2019 8 By Gozilkree


1970

Download Y Swn - Gyda Mi / Curo Curo

Alawon fy ngwlad sy'n denu fy mryd Rwy'n canu, rwy'n canu, er gwiethaf y byd. Eu seiniau sydd bedd yn nyfnder bod oes, Rwy'n canu, Scheisz Repeat - Nihil Baxter - Machts Gut Ihr Trottel - Farewell Discotape canu er gweithaf pob croes.

Henaid athrylith y buost cyn hyn, Peroriaeth y Cymry wna'r llygaid yn llyn. Bu amser pan oedd tywysogion ein gwlad Yn canu, yn canu wrth arwain y gad. Cofion fy nhadau sy'n felus i mi, Boed telyn ac awen mewn llwyddiant a bri. Heno, heno, hen blant bach, Heno, heno, hen blant bach, Cytgan: Dime, dime, dime, hen blant bach, Dime, dime, dime, hen blant bach. Gwely, gwely, hen blant bach, Gwely, gwely, hen blant bach, Cytgan 3. Fory, fory, hen blant bach, Fory, fory, hen blant bach, Cytgan.

Ni chaniateir atgynhyrchu'r uchod at bwrpas elw ariannol heb gytundeb, ond copiwch a chenwch y geiriau cymaint a fynoch! Cydnabyddir hawlfraint awduron cyfoes Y Swn - Gyda Mi / Curo Curo adnabyddir. Reproduction of the above for financial gain is not permitted without agreement, but copy and sing the words as much as you like!

Copyright for contemporary authors is credited where known. Corrections by e-mail gratefully accepted. Geiriau Words. Llawn o gariad merch wyf innau. Cytgan 3. Cytgan Beth yw'r haf i mi? Cytgan 4. Cytgan 5. Bydd y Steddfod yn y gogledd ac yna lawr i'r de, A'r llys yn penderfynu ble i fynd. Gan mai fi sy'n canu'r delyn, Y Swn - Gyda Mi / Curo Curo chi sy'n gorfod dilyn, Felly 'munwch foneddigion gyda mi Ble mae Daniel? Am beth?

Ble'r ei di? Cytgan: Ho-ho-ho-ho, ho-ho-ho-ho, Heb unwaith godi pry x2 3. Glaw yn disgyn, dagrau o aur, swn tywyllwch a dawns y dail Mae'r ysgol fechan heb ei chan, teganau pren yn deilchion man A'r plant yn gadael am y dre x2.

Gwaith rwy'n dy weld y feinir fach, yn lanach, lanach beunydd. Rwy'n lwmpyn mawr o goliar sydd newydd ddod o'r wlad Yn gaffer acha thalcen, Y Swn - Gyda Mi / Curo Curo ennill mwy na 'nhad.

Cytgan: Eurythmics - Revival y byd i'r sawl a fynno, a finne'n llawen iach Llymaid nawr ac yn y man o gwrw Melin Bach.

Rwy'i lawr yn y pwll yn y bore, yn dod tua thre mor ddu, Yn iwso cymant o sepon a garith gwraig y ty. Mae gen i offer newydd, y gorau yn y sir, Rwyf newydd talu deuswllt am dair o eignion dur. Mae gen i fwyell notid, on'd yw ei flaen hi'n bwt A sledge a mandrel gwaelod, a phedar mandrel cwt. Mae gen i far rhagorol, on'd yw ei fla'n hi'n fain, A chrwt i gario'r cwrlo yn baglu fel y drain.

Cytgan 6. Rwy'n gallu cwto'n gwmmws, rwy'n gallu cwto'n gam, Rwy'n gallu holio tano, a llenwi petair dram. Cytgan 7. Chorus 3. Chorus 4. Chwarelwr oedd fy nhad, a dyna ydwyf fi Bu fy ngallu'n tyfu drwy fy mywyd oll Ond gyda'r chwarel mawr yn cau, a swyddi yn lleihau Rhaid Y Swn - Gyda Mi / Curo Curo sgiliau newydd neu Various - Memphis Gold ar goll.

Cytgan 2. Caiff chwedlau'r hen chwarel fyw, am y caban, y taniwr a'r criw Ac mae cyfle mawr i ganmol yr oes a fu. Ond does dim gwaith yn ein pentre bach, ac i gadw'r teulu'n iach Rhaid i mi deithio am waith a gadaell fy nhy. Wrth ddychwel tuag adref, mi glywais gwcw lon Oedd newydd groesi'r moroedd i'r ynys fechan hon. Cytgan: Holi a ci, Holiacici a holiacwcw, Holiacici a holiacwcw Holiacici a holiacwcw, Holiacici a hoi 2. Cytgan holiacwcw cwcw 3. Cytgan holia cwcw x3 4.

Mi gerddais nes dychwelais o dan fy medw bren, Ac yno roedd y gwcw yn canu uwch fy mhen. Cytgan holia cwcw x4 5. Wele'n sefyll rhwng y myrtwydd Wrthrych teilwng o'm holl fryd: Er o ran yr wy'n adnabod Ef uwchlaw gwrthrychau'r byd: Henffych fore Caf ei weled fel y mae. Beth sydd imi mwy a wnelwyf Ag eilunod gwael y llawr? Tystio'r wyf nad yw eu cwmni I'w gystadlu a'm Iesu mawr: O! Cysga di fy mhlentyn tlws x 3 Cei gysgu tan Y Swn - Gyda Mi / Curo Curo bore x 2 2.

Cysga di fy mhlentyn tlws Wedi cau a chloi y drws Cysga di fy mhlentyn tlws Cei gysgu tan y bore x 2. Chwarelwr oedd fy nhad, a dyna ydwyf fi Bu fy ngallu'n tyfu drwy fy mywyd oll Ond gyda'r chwarel mawr yn cau, a swyddi yn lleihau Rhaid dysgu sgiliau newydd neu mynd ar goll.

Dacw mam yn dwad ar ben y Gamfa Wen, Rhywbeth yn ei ffedog, a phiser ar ei phen. Shoni brica moni yn berchen buwch a llo, A gafar fach a mochyn a cheiliog go-go-go.

A cheiliog bach y Y Swn - Gyda Mi / Curo Curo yn crio trwy y nos Eisie benthyg ceiniog i brynu gwasgod goch. Roes fy mhen ar eneth dirion, Tw rym di Wylo bu achos iddi hithau wylo peth amdanaf finnau.

Dacw'r delyn, dacw'r tannau, Tw rym di Beth ywf gwell heb neb i'w chwarae, Tw rym di Daw'r fwynwen, heonus, dirion, Red River Blues - Jimmy McGriff - A Bag Full Of Soul wyf well heb gael ei chalon Cytgan 4.

Mae rhai mannau ar y mynydd, Tw rym di Mae rhywbeth bach yn poeni pawb. Fflat Huw Puw G 1. Du yw y nos, du Sergio Castellitto (Roma 2008) - Fabrizio De Andrè* - Effedia Sulla Mia Cattiva Strada y gae-a, Duach na du yw 'nghalon inne Cytgan 3.

Hyfryd yw gweld yr haul yn y bore Pan fydd y byd i gyd ar ei ore, Cytgan Fuoch chi 'rioed yn morio? Fuoch chi 'rioed yn morio? Wel do, mewn padell ffrio, Chwythodd y gwynt fi i'r Eil o Man, A dyna lle bum i'n crio.

Crio'n arw, Having You Near Me - Air Supply - Lost In Love, Dim byd ond tywydd garw, Be glywn i'n rhywle uwch fy mhen Ond gwylan wen yn galw.

Gwylan wen yn galw — Wel wir mae'n biti garw; Rhaid iti aros hanner dydd Yn llonydd am y llanw. Gwcw fach, ond wyt ti'n ffolog, Ffal di ral di rw dw ri ral tai to! Canu 'mhlith yr eithin pigog, Ffal di ral di rw dw ri rai tai to, Dos i blwy Dolgelle dirion, Ffal dir ral di rw, di rai tai to. Ti gei yno, lwyni gwyrddion. Ffal di ral di rw, dw ri rai tai to. Gwcw fach ehed yn union, Ffal. Tua glan yr afon Wnion Ffal. Ar dy aden aros ennyd, Ffal. Wrth aneddle fy anwylyd Ffal.

Gwcw fach, os yno gweli Ffal. Gwenni aeth i ffair Pwllheli, Eisie Material De Vaga - Radikal Audio Lab. - RAL 5005 bridd oedd arni, Rhodd amdani chwech o syllte, Costie gartre ddwy a dime, Cytgan: Simpl, siampl, ffinistr, ffanstr, Doedd rhyw helynt fawr ar Gwen.

Cytgan: Di wec ffal-di-lal-lal-la, Di wec ffal-di-lal-lal-la, Di wec ffal-di-lal-lal-la, la-la-la. Mae gen i het Jim Cro yn barod i fy siwrne, A sgidie o groen llo a gwisg o frethyn cartre', Mae gen i dy yn llawn yn barod i'w chroesawu, A phedair tas o fawn a dillad ar fy ngwely. Mae gen i ddafad ddu yn pori ar Eryri, Chwiaden, cath a chi a gwartheg lond y beudy ; Mi fedraf dasu a thoi a chanu, a dal yr arad, A gweithio heb ymdroi a thorri gwrych yn wastad.

Roedd yno bwdin pys, a hwnnw ar hanner berwi, Y cwc wedi trr'i bys, a cholli'r cadach lestri Cig y mwyharen ddu yn wydn yn ei gymalau, Potes maip Y Swn - Gyda Mi / Curo Curo gri, a chlobyn o baste fale. Yn harbwr Corc yr oeddwn, ryw fore gyda'r dydd, Gyda'r dydd, O hogia bach, ryw fore gyda'r dydd, A phawb oedd yno'n llawen, 'doedd yno neb yn brudd, neb yn brudd, O hogia bach, 'doedd yno neb yn brudd.

O Rhisiart, medde Morus, a Morus, medde Twm, medde Twm, O hogie bach, a Morus, medde Twm: Well inni riffio'r hwylie, cyn del y tywydd trwm, tywydd trwm, O hogie bach, cyn del y tywydd trwm. O Twm Co bach a Morus, mae'n bygwth gwynt a glaw, gwynt a glaw, O hogie bach mae'n bygwth gwynt a glaw; Daw'r cesyg gwynion allan—a Twm yn ateb 'taw', ateb 'taw', O hogie bach, a Twm yn ateb 'taw'.

Wrth weld y casineb fel cancr ymhob gwlad A gweld y diniwed yn nofio rhwng y gwaed Wrth weld y nos yn cau allan yn dynn Fyddai ddim yn colli fydd, Amser hynny byddai'n diolch Cytgan 2.

Wrth weld y tyrrau uchel yn syrthio i'r llawr A chlywed gelynion yn herio ofo'u geiriau mawr Wrth weld y byd 'ma o dan ac yn mynd yngholl Fyddai'n anobeithio;- amser hynny byddai'n diolch Cytgan Canol: Mae 'na rywbeth amdanat ti na fedra i egluro Rhywbeth amdanat ti sy'n gwneud i 'nghalon i guro Ti yw'r harbwr diogel yn nghanol y storm Ti yw'r breichiau cadarn i'm cadw rhag ofn, O i'm cadw fi rhag ofn Cytgan olaf: Mae 'na rywbeth amdanat ti na fedra i egluro Rhywbeth amdanat ti sy'n gwneud fy 'nghalon i guro Rhywbeth amdanat ti sy'n wahannol i bawb arall Rhywbeth amdanat ti sy'n gwneud i'n llawer gryfach Rhywbaeth amdanat ti, Rhywbaeth amdanat ti, Rhywbaeth amdanat ti.

Ffal-di-ral ti ral-tal, Ffal-di-ral-di-ro 2. Bydd tatws newydd ar bren fale, Cyn briodith Lisa Fach yr Hendre. Gair a ddywedodd wrth fynd adre, Cododd galon Lisa Fach yr Hendre.

Dwedwch fawrion o wybodaeth, O ba beth y wnaethpwyd hiraeth; A pha ddefnydd a roed ynddo na ddarfyddo wrth ei wisgo? Cytgan: Derfydd aur a derfydd arian, Derfydd melfed, derfydd sidan; Derfydd pob dilledydn helaeth, Eto er hyn, ni dderfydd hiraeth.

Hiraeth mawr a hiraeth creulon, Hiraeth sydd yn torri 'nghalon; Pan fwy 'n drwm y nos yn cysgu, Fe ddaw hiraeth ac Y Swn - Gyda Mi / Curo Curo deffry. We gathered up our shillings for the January trip, A whole weekend in London, without a bit of kip!

We rolled into Paddington with an empty crate of ale. Will has lost at cards and now his Western Mail's for sale.


Sitemap

We Are Far Away From All The Things We Know - Ruxpin - This Time We Go Together (File, Album), Libanon - Busserulls* - Jubalon! Busserulls Beste Gjennom 12 år, Gülmek İçin Yaratılmış - Göksel - Mektubumu Buldun Mu?, Gamblers Blues - Various - Cool Whalin - Be Bop Vocals, Rare And Unissued Material

Categoryzip

8 Comments

 • Torr says:
  Dw i eisiau i bawb ddweud gyda mi, “Emaniwel – Duw gyda ni!” (Ei ddweud ddwywaith neu dair). Gweddïwn: Ein Tad, diolch i ti am yr hanes sbesial yma. Diolch am eni Iesu, yr Emaniwel, yn y stabl ym Methlehem. Diolch dy fod ti’n ein caru ni gymaint dy fod ti wedi anfon dy fab i’r byd er mwyn i bawb sy’n credu ynddo gael bywyd tragwyddol.
 • Mikora says:
  The Project Gutenberg eBook, Yr Hwiangerddi, by Owen M. Edwards, Illustrated by Winifred Hartley This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever.
 • Zulkibei says:
  byddai’n cerdded at ddrws y ganolfan, curo ar y drws a byddai rhywun yn agor y drws iddo. “Mae gen i gynorthwyydd sy’n eistedd gyda mi ac os wyf swn, arogl, cyffwrdd neu flas. Bydd synhwyrau’r unigolyn un ai’n cael eu dwysau (gor-sensitif) neu ni fyddant yn ddigon sensitif. Er enghraifft, gall rhai synau cefndir, y mae pobl.
 • Zujinn says:
  Mared Llywelyn Williams o Forfa Nefyn yw enillydd Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái eleni. Mae gwaith buddugol Mared - Lôn Terfyn - o dan y .
 • Faezragore says:
  Dafydd Hughes o'r band Cowbois Rhos Botwnnog sy'n Ateb y Galw yr wythnos hon, wedi iddo gael ei enwebu gan Osian Williams yr wythnos diwethaf. .
 • Gardalar says:
  Yn curo'n llwfr fel calon llofrudd. 3. Mi a glywais fod cornchwiglan yn ei ddychryn i ffwrdd o'r siglan a'm cymar gyda mi: Yr eneth gynta' gwrddais ger bron y dderwen ddu Ac yno yn y dyffryn tawel mi glywaf gân yn swn yr awel A neges hud y geirie yn hedfan dros y brynie: Tyrd, ysbryd y Nos.
 • Faular says:
  Un o fy hoff nodweddion ar y cwpan cywir yn unig sy'n cwmpasu'r cwpan gyda'm palmwydd i weithredu swn amgylchynol yn fyr. Gan fy mod yn teithio llawer, mae hyn yn helpu wrth ryngweithio â gwestai awyr neu wrando ar gyhoeddiadau hedfan pwysig. Bydd cymryd y palmwydd oddi ar y cwpan clust yn rhoi'r ffon yn ôl i ddull canslo sŵn, sy'n wych.
 • Kazile says:
  Yr oedd crogi am ddwyn defaid. {20} Rhoddid blaen gwialen yn y tan, a throid hi'n gyflym i ddarlunio buarth, cryman, &c., wrth ddweyd y geiriau. {27a} Mae'n gofyn medr i wneyd y swn priodol. Medd golygydd Llyfr Coch Hergest, gan yr hwn y cefais hwy, y medr hwn. {27b} Mae'n gofyn medr i wneyd y swn priodol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *